सुशासन नै प्रहरी को प्राथमिकता हो ऐनकानुनको अक्षरस पालना गर्नु पर्छ!